Centrum för fortbildning har sedan slutet av 1990-talet varje termin arrangerat kurser och föreläsningar för personal på förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Det har hunnit bli ett par tusen föreläsningar, som tiotusentals personer genom åren har anmält sig till och deltagit i, inom ramen för deras eget fortbildningsarbete. Verksamheten pågår i hela Sverige.

För att sprida information om kommande föreläsningar i en viss region, användes under de första åren uteslutande utskick via fax. Allt eftersom användandet av fax minskade, gick utskicken gradvis mer och mer över till e-post. Idag är det den enda informationsvägen, förutom kalendariet på vår hemsida. Därigenom har vi byggt upp ett eget register bit för bit, som står under ständig förändring. Detta är vår databas, som innehåller mailadresser till både skolors officiella brevlådor, ledning, pedagoger och annan personal.

Databasen består av totalt ett par hundra tusen kontakter. Vi har inga personuppgifter knutna till kontaktadresserna, vad gäller vare sig någons namn, arbetsplats, befattning, ev. undervisningsämnen eller annat. Varje post i listan består av en mailadress, relevant målgrupp (förskola, gymnasium etc) och region i Sverige, d.v.s. vilken av våra 23 fasta fortbildningsorter i Sverige som ligger närmast. Vad personen eller skolan heter noteras inte (även om det ibland kan utläsas av själva mailadressen).

Uppgifterna i databasen kommer från olika källor: personer som själva skriver till oss och begär att stå med, påskrivna maillistor som skickats runt vid kurstillfällen, anmälningar till fortbildning som kommit in, eller förteckningar från landets kommuner, friskolor, Skolverket eller andra utbildningsanordnare. Uppdaterade uppgifter efterfrågas och erhålls med jämna mellanrum. Omsättningen är hög, och tiotusentals inaktuella mailadresser raderas varje år. Däremot sparas alla adresser, från vilka man avsäger sig information från oss. Detta för att de garanterat skall ligga kvar som spärrade och inte råka hamna i listan igen när vi uppdaterar.

Databasen är unik för Centrum för fortbildning och troligen en av de mest aktuella och omfattande som finns. Endast en person (Leif Lundgren) har tillgång till den, och den är fysiskt lagrad, ej i s.k. molntjänst, utan åtkomst för utomstående. Inga uppgifter i databasen är köpta, och inga uppgifter kommer att bli sålda eller på annat sätt delas med andra. Adresserna används bara till ett enda syfte, att informera och inbjuda till kommande fortbildningar i ens geografiska närhet, i Centrum för fortbildnings regi (ibland i samverkan med annan medarrangör, som dock inte har åtkomst åt databasen). Adresserna används i massutskick, men aldrig för slumpvis reklam, propaganda eller annan irrelevant information. Eftersom våra nyhetsbrev endast handlar om användbar fortbildning inom ramen för mottagarnas yrkesutövande, möts de med generellt hög tolerans, och i de fall mottagaren tackar nej till flera mail eller meddelar att de inte är rätt person, upphör utskicken permanent till den berörda adressen.